بوشهر

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر   تاریخ پایه های تحصیلی آزمون 09/22 نهم و دوازدهم اپلیکیشن ای دبیر 09/23 هشتم و یازدهم اپلیکیشن ای دبیر 09/24 هفتم و دهم اپلیکیشن ای دبیر برای شرکت در آزمون در تاریخ های فوق باید اپلیکیشن idabir را نصب نمایید امتیاز  5/5 کارنامه مشاهده و دانلود …

بوشهر ادامه »